Sales campaigns

brands / fall-winter 19 / 20 / Shushu / Tong


Paris women's F-W 19 / 20

from Wed. February 27 2019
to Wed. March 06 2019

Shushu / Tong
Noseason
8 Bis rue de Braque
75003 Paris , France

Benjamin Mazza

P : +33 (0)1 42 78 50 20